Home Säännöt
Suomen Kasviplanktonseura ry:n säännöt PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 April 2011 07:55
There are no translations available.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kasviplanktonseura ry, Finska Växtplanktologiska Föreningen rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Phytoplankton Society.

ja sen kotipaikka on Helsinki

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on yleisesti edistää ja ylläpitää kasviplanktonin lajintuntemusta ja kehittää kasviplanktonanalyysissä käytettäviä menetelmiä ja edistää niiden tuntemusta sekä kehittää ja ylläpitää kotimaisten ja ulkomaisten kasviplanktonasiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kasviplanktontutkijoiden välisiä keskustelutilaisuuksia, asiantuntijoiden johdolla pidettäviä lajintuntemukseen keskittyviä koulutustilaisuuksia sekä kasviplanktonin interkalibrointitestejä. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksun sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Yhdistys voi myös hakea avustuksia ja apurahoja toimintansa tukemiseksi.

Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä kasviplanktoneita tutkiva tai niistä kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen tai postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  • 1. kokouksen avaus
  • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.'

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 
Copyright © 2020 Suomen Kasviplanktonseura ry:n nettisivut. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Online

We have 8 guests online